Patsy Sommer Elementary
16200 Avery Ranch Blvd.
Austin, TX 78717  
512-704-0600